But Hoa - Cover

Bút Họa là gì?

Tập sách Bút Họa được viết để giải thích một bộ môn nghệ thuật mới trong lãnh vực dùng chữ Quốc Ngữ để tạo thành những bức tranh mang tính cách hiện thực và trườu tượng (hình thức thực tế và ấn tượng thị giác). Bên cạnh sự đề cập đến sự khác biệt hoàn toàn giữa hai ngành Thư Pháp và Bút Hoạ.

Tiến sỹ Trần Văn Lương viết: “chúng ta thấy có một cái hồn riêng biệt được thể hiện qua từng nét lên xuống của ngòi bút, một cái gì hết sức đặc thù. Mỗi chữ tự nó là một bức họa, một bức họa sống động với một thông điệp mà người nghệ sĩ đã âm thầm gửi gấm. Do đó, mỗi chữ sau khi đã được viết ra đã tự nó có một đời sống riêng biệt, thoát ly ra khỏi vòng kiềm tỏa của bút mực và giấy bản để tìm cách vươn tới tầng sâu thẳm nhất của tâm hồn người thưởng lãm.”