Budha – Phật

Cõi Phật hay cõi Niết bàn là trạng thái hoàn toàn giác ngộ, khi ngồi thiền là khi ta rèn luyện tâm trí hướng vào hư không và buông xả những suy tư để rồi thức tỉnh với một trạng thái thật thư giãn. Thiền sẽ không tự dưng biến thành Phật được.

Tuy nhiên, thiền theo tư thế rèn luyện Liên hoa toạ, sẽ giúp ta tìm đến tâm Phật nơi chính bản thân ta. Nét vẽ độc đáo này đã được thể hiện thật khéo léo trong tác phẩm, tư thế Liên hoa toạ đang thoát lên nét Phật Nhân.

Yếu tố nghệ thuật

Tư thế: Phật ngồi thiền