Lullaby

Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn.
(Thơ Nguyễn Duy)

Yếu tố:

Chữ R: biểu tượng chiếc võng Mẹ nằm ru con
Chữ U: Mẹ cho con bú, biểu tượng lòng Mẹ nuôi con bằng dòng sữa của chính mình.