Tam Dao

Tâm là “hạt giống” còn Ðạo là “con đường”

Hai chữ Tâm-Ðạo kết hợp thành một chữ để diễn tả nhân cách của một con người và qua cách sống sẽ thể hiện được chính con người của mình. Để có sự an bình, ta phải nuôi dưỡng hạt giống bằng sự cảm thông cùng tấm lòng yêu thương. Qua sự tha thứ, ta nên nuôi dưỡng những mầm mống của sự khoan dung và độ lượng.

Mọi sự đều bắt nguồn từ Tâm-Đạo.

Yếu tố nghệ thuật

Trong “Ðạo” có “Tâm”