Châu Thụy Booth (inside Làng Việt Nam) at
UVSA Tết Festival
Hội Tết Sinh Viên
Year of the Rat • Năm Canh Tý
WHEN: JANUARY 24TH TO JANUARY 26TH
WHERE: OC FAIR & EVENT CENTER