Pledge of Allegiance

Biết bao nhiêu anh hùng, anh thư, chiến sĩ vô danh cũng như những người dân vô tội đã hy sinh lớn lao cho chúng ta có một đất nước Việt ngày nay.

Ðể tưởng nhớ những vị anh hùng hào kiệt ấy, chúng ta kính cẩn tự hào chúng ta là người Việt Nam. Với lịch sử ngàn năm đấu tranh cho tự do, đã dành lại độc lập cũng như gìn giữ dân tộc tính, chúng ta hãnh diện tiếp nối truyền thống oai hùng mà cha ông ta đã đấu tranh cho tự do và nhân bản.

Yếu tố nghệ thuật

Thanh Kiếm: chiến đấu
T: Biểu tượng cho từng
chiến sĩ vô danh
trong
hàng ngàn chiến sĩ
hy sinh nơi
chiến trường
Bản đồ Việt Nam:
Danh sách
một số các vị anh hùng và anh thư.